มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

รายการคุรุภัณฑ์ ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน

Center for Advanced Studies in Tropical Natural Resources

1. วิธีสอบราคา 100,001 บาท ถึง 1,000,000 บาท

 รายการครุภัณฑ์สถานที่
ศ.ดร.สาวิตรี ลิ่มทอง- กล้องจุลทรรศ์พร้อมอุปกรณ์ถ่ายภาพ สำหรับงานวิจัยภาคจุลชีววิทยา
รศ.ดร.เชษฐ์พงษ์ เมฆสัมพันธ์- เครื่องเตรียมสารตัวอย่างด้วยเครื่องไมโครเวฟ (Microwave Sample Digestion)
- เครื่องวิเคราะห์สารเรือแสง (Fluorescence Spectrometer)
ภาควิชาวิทยาศาสตร
์ทางทะเล
ผศ.ดร.สาวิตร ตระกูลน่าเลื่อมใส

- ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับงานทาง Bioinformatics
- เครื่องปั่นระเหยตัวอย่าง Speed Vacuum

ภาควิชาจุลชีววิทยา
อ.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช- เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมแบบความเร็วสูง (PCR)
- เครื่องเขย่าควบคุมอุณหภูมิ Incubator Shack
ภาควิชาพันธุศาสตร์
ผศ.ดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์- เครื่องวิเคราะห์ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออคไซค์ (Open path CO2/H2O Analyzer)อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ

2. วิธีสอบราคา 1,000,001 บาท ถึง 1,999,999 บาท

 รายการครุภัณฑ์สถานที่
ผศ.ดร.รุ่งเรือง พูลศิริ- ชุดเครื่องวิเคราะห์ CHNSภาควิชา วนวัฒนวิทยา
ผศ.ดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์- เครื่องวัดการแลกเปลี่ยนก๊าซ (Portable Photosynthesis System)อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ
รศ.ดร. วิวัฒน์ วาณิชย์ศรีวัฒนา- เครื่องมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (HPLC) เป็นเครื่องที่ใช้แยกและวิเคราะห์องค์ประกอบทาง
เคมี ของสาร ตัวอย่างที่เป็นของเหลวโดยใช้ความดันสูง
กลุ่มวิจัยย่อย
การใช้ประโยชน์


Center for Advanced Studies in Tropical Natural Resources
Faculty of Forestry, Kasetsart University
50 Ngam Wong Wan Rd, Ladyaow Chatuchak Bangkok 10900
Tel. 02-579-0170 ext. 604 , Direct line.1414 ext. 604
ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-579-0170 ต่อ 604 เบอร์โทรภายใน 1414 ต่อ 604

 
  • สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร
  • ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติ เขตร้อน
  • ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านนาโนเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมเคมี อาหาร และการเกษตร
  • ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร
ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านนาโนเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมเคมี อาหาร และการเกษตร
ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติ เขตร้อน
ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
End Calendar